ఈ బ్లాగ్ లో పోస్ట చేయబడిన అన్నీ రకాల వంటలు, టిప్స్ సలహాలు కేవలం ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కొసమే వాటిని ఉపయోగించే ముందు వాటికి సంబందించిన వారి మరియు డాక్టర్ సలహా తీసుకొని ఉపయోగించ మనవి.

Search This Blog

TWW FOLLOWERS

HOW TO CONTROL COLESTRAL - TIPS IN TELUGU TO CONTROL COLESTRAL IN OUR BODY


GREAT INDIAN - SRI PINGALI VENKAYYA GARU - A TRIBUTE


TOP SEVEN - 7 GREAT LIFE QUOTATIONS IN ENGLISH


BHAGAWADH GITA QUOTES IN ENGLISH


IF U DON'T FIGHT

FOR WHAT U WANT,

DON'T CRY FOR

WHAT U LOST.

HEALTHY CLEANING TIPS IN ENGLISH - CLEAN FRUITS IN JUST MINUTES


CLEANING FRUITS - FILL SINK WITH WATER, ADD 1 CUP OF VINEGAR,
AND STIR, ADD ALL FRUIT, AND SOAK FOR 10 MINUTES.
WATER WILL BE DIRTY, AND FRUIT WILL SPARKLE WITH NO WAX,
OR DIRTY FILM. GREAT FOR BERRIES TOO, AS IT KEEPS THEM FROM MOLDING.
DO THIS WITH STRAWBERRIES, AND THEY LAST FOR WEEKS.

EAT FRESH FRUITS FOR GOOD HEALTH

HEALTHY CLEANING TIPS IN ENGLISH

REAR SHIV LING WITH GLASS


HEALTHY EXERCISES FOR BODY FITNESS


BEAUTIFUL SKY VIEW


BRAIN STROKE - BRIEF INFORMATION


STROKE IDENTIFICATION:
During a party, a friend stumbled and took a little fall - she assured everyone that she was fine and just tripped over a brick because of her new shoes. (they offered to call ambulance)

They got her cleaned up and got her a new plate of food - while she appeared a bit shaken up, Ingrid went about enjoying herself the rest of the evening. Ingrid's husband called later telling everyone that his wife had been taken to the hospital - (at 6:00pm , Ingrid passed away.)
She had suffered a stroke at the party . Had they known how to identify the signs of a stroke, perhaps Ingrid would be with us today.

Some don't die. They end up in a helpless, hopeless condition instead. It only takes a minute to read this...

STROKE IDENTIFICATION:

A neurologist says that if he can get to a stroke victim within 3 hours he can totally reverse the effects of a stroke...totally. He said the trick was getting a stroke recognized, diagnosed, and then getting the patient medically cared for within 3 hours, which is tough.

RECOGNIZING A STROKE

Remember the '3' steps, STR . Read and Learn!
Sometimes symptoms of a stroke are difficult to identify. Unfortunately, the lack of awareness spells disaster.
The stroke victim may suffer severe brain damage when people nearby fail to recognize the symptoms of a stroke.
Now doctors say a bystander can recognize a stroke by asking three simple questions :

S * Ask the individual to SMILE ..
T * = TALK. Ask the person to SPEAK A SIMPLE SENTENCE (Coherently) (eg 'It is sunny out today').
R * Ask him or her to RAISE BOTH ARMS .

If he or she has trouble with ANY ONE of these tasks, call the ambulance and describe the symptoms to the dispatcher.

NOTE : Another 'sign' of a stroke is
1. Ask the person to 'stick' out their tongue.
2. If the tongue is 'crooked', if it goes to one side or the other that is also an indication of a stroke.

A prominent cardiologist says if everyone who gets this status shares it; you can bet that at least one life will be saved.......

LORD GANESHA PUJA DECORATION


Dinosaurs
TELUGU SAMETHALU COLLECTION LATEST AND OLD
IRON SHELF / IRON STAND FOR PUTTING CLOTHES SAFELY - HOUSE DECORATION TIPS IN TELUGUSTUNNING BEAUTY IN RED - SONIA AGARWAL


MY DEAR MUMMY


DON'T WASTE FOOD MY DEAR FRIENDS


DON'T WASTE FOOD STUFF
IT IS EASY TO WASTE, BUT IT IS TOUGH TO CREATE

TELUGU TRADITIONAL FEMALE PLAYING GAMES


CUTE KID BATHING


BEAUTIFUL TEEN'S DESI LEHANGA TYPE DRESS COLLECTIONLinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...