loading...

ఈ బ్లాగ్ లో పోస్ట చేయబడిన అన్నీ రకాల వంటలు, టిప్స్ సలహాలు కేవలం ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కొసమే వాటిని ఉపయోగించే ముందు వాటికి సంబందించిన వారి మరియు డాక్టర్ సలహా తీసుకొని ఉపయోగించ మనవి.

Search This Blog

TWW FOLLOWERS

Shiva Panchakshari stotram IN TELUGU


Shiva Panchakshari stotram -SHIVA PANCHAKSHARI STOTRAM – TELUGU
Shiva Panchakshara Stotram
The holy word chant to worship Lord Shiva is made of five letters and is popularly called Panchakshara - "Na Ma Si Va ya". In this popular stotra each of these letters is considered as him and he is praised for his great qualities.
Nagendra haraya Trilochanaya, 
Basmanga ragaya maheshwaraya, 
Nithyaya shudhaya digambaraya, 
Tasmai na karaya namah shivaya.

My salutations to the letter "Na", which is Shiva, 
Who wears as garland the king of snakes. 
Who has three eyes, 
Who wears ash all over Him, 
Who is the greatest Lord, 
Who is forever, 
Who is the cleanest, 
And who wears the directions themselves as dress

Mandakini salila chandana charchithaya,
Nandeeshwara pramadha nadha maheshwaraya,
Mandhara mukhya bahu pushpa supoojithaya,
Tasmai ma karaya namah shivaya.

My salutations to the letter "Ma", which is Shiva, 
Who is bathed by waters of ganges, 
Who applies sandal paste all over him, 
Who has Lord Nandi as his chieftain, 
Who is the greatest lord, 
And who is worshipped by Mandhara and many other flowers.

Shivaaya gowri vadanara vinda, 
Sooryaya daksha dwara naashakaya,
Sri neela kantaya vrisha dwajaya, 
Tasmai shi karaya namah shivaya.

My salutations to the letter "Shi", which is Shiva, 
Who is peace personified,
Who is like Sun to the Lotus face of Gowri, 
Who destroyed the fire sacrifice of Daksha,
Who has a blue neck, 
And who has a bull in his flag.

Vasishta kumbhodhbhava gowthamadhi. 
Munendra devarchitha shekaraya,
Chandrarka vaishwanara lochanaya, 
Tasmai va karaya namah shivaya.

My salutations to the letter "Va", which is Shiva, 
Who is worshipped by great sages like,
Vasishta, Agasthya and Gowthama , 
As also the devas, 
And who has sun , moon and fire as his three eyes.

Yaksha swaroopaya jata dharaya, 
Pinaka hasthaya sanathanaya,
Divyaya devaaya digambaraya, 
Tasmai yakaraya namah shivaya.

My salutations to the letter "Ya", which is Shiva, 
Who takes the form of Yaksha,
Who has a tufted hair, 
Who is armed with spear, 
Who is forever filled with peace,
Who is godly, 
Who is the great God,
And who wears the directions themselves as dress.

Phalasruthi
Panchakshara midham punyam, 
Yah pateth Shiva sannidhou,
Shivaloka mavapnothi, 
Shive na saha modathe.

Those who read these holy five letters great, 
In the temple of Shiva,. 
Would go to the world of Shiva, 
And be forever happy with Him.

Shivam shivakaram shantham 
Shivathmanam Shivothamam, 
Shivamarga pranetharam 
Pranamami sada shivam

Salutations to the ever peaceful Lord Sada Shiva,
Who is the abode of peace,
Who makes peace,
Who is peaceful,
Who is the soul of peace,
Who is the acme of peace,
And who shows the path of Shiva.

రచన: ఆది శంకరాచార్య
ఓం నమః శివాయ శివాయ నమః ఓం
ఓం నమః శివాయ శివాయ నమః ఓం
నాగేంద్రహారాయ త్రిలోచనాయ
భస్మాంగరాగాయ మహేశ్వరాయ |
నిత్యాయ శుద్ధాయ దిగంబరాయ
తస్మై “న” కారాయ నమః శివాయ || 1 ||
మందాకినీ సలిల చందన చర్చితాయ
నందీశ్వర ప్రమథనాథ మహేశ్వరాయ |
మందార ముఖ్య బహుపుష్ప సుపూజితాయ 
తస్మై “మ” కారాయ నమః శివాయ || 2 ||
శివాయ గౌరీ వదనాబ్జ బృంద
సూర్యాయ దక్షాధ్వర నాశకాయ |
శ్రీ నీలకంఠాయ వృషభధ్వజాయ
తస్మై “శి” కారాయ నమః శివాయ || 3 ||
వశిష్ఠ కుంభోద్భవ గౌతమార్య
మునీంద్ర దేవార్చిత శేఖరాయ |
చంద్రార్క వైశ్వానర లోచనాయ
తస్మై “వ” కారాయ నమః శివాయ || 4 ||
యఙ్ఞ స్వరూపాయ జటాధరాయ
పినాక హస్తాయ సనాతనాయ |
దివ్యాయ దేవాయ దిగంబరాయ
తస్మై “య” కారాయ నమః శివాయ || 5 ||
పంచాక్షరమిదం పుణ్యం యః పఠేచ్ఛివ సన్నిధౌ |
శివలోకమవాప్నోతి శివేన సహ మోదతే ||


HE IS MY SON


TOTAL REVERSE


DASARA FESTIVAL SREE KANAKA DURGA AMMAVARI POOJA PICSROSEBEAUTYSREE RAJA RAJESWARI DEVI PHOTOS
CURRENCY COUNTER


TELESCOPE SECRETS AND SUCCESS


STORY OF A POOR MAN RANGAYYA AND HIS WIFE KAMALAMMA


WHAT IS DEFEAT


NOTHING BUT EDUCATION;
NOTHING BUT THE FIRST STEP TO SOMETHING BETTER

HIDDEN POWER IN HUMANS ACCORDING TO INDIAN MYTHOLOGYశ్రీ విద్యలోను, వివిధ తంత్రములలోను చెప్పిన ప్రకారము మానవునియందు ఏడు చక్రములుండును.

షట్చక్రాలను 

మూలాధార చక్రము: గుద స్థానమునకు పైన, లింగ స్థానమును క్రిందుగా నున్నది. నాలుగు దళములతో అరుణ వర్ణము కలిగిన కమలమిది. ఇందే కుండలినీ శక్తి యుండును. మూలాధార చక్రమున గల కమలకర్ణికయందు దివ్య సుందరమైన త్రికోణము, దాని మధ్య తటిత్కోటి సమప్రభమగు స్వయంభూలింగము కలదనియు, ఆలింగము చుట్టును తామరతూడులోని దారము వంటి ఆకారము గల కుండలినీ శక్తి మూడున్నర చుట్లు చుట్టుకొనియున్నదనియు వివిధ తంత్రములు వర్ణించుచున్నవి.

స్వాధిష్ఠాన చక్రము: లింగమూలమున గలదు. ఆరు దళములతో సింధూరవర్ణము గల జలతత్వ కమలము గలది.
మణిపూరక చక్రము: నాభి మూలమందు గలదు. పది దళములు గలిగి నీల వర్ణము గల అగ్ని తత్వ కమలము.
అనాహత చక్రము: హృదయ స్థానమునందున్నది. పండ్రెండు దళములు గలిగి హేమవర్ణము గల వాయుతత్వ కమలము.
విశుద్ధి చక్రము: కంఠ స్థానమందున్నది. పదునారు దళములు గలిగి శ్వేత వర్ణము గల ఆకాశతత్వ కమలము.
ఆజ్ఞా చక్రము: భ్రూ (కనుబొమల) మధ్యమందున్నది. రెండు వర్ణములతో గూడిన రెండు దళములు కలిగిన కమలము.
సహస్రార చక్రము: బ్రహ్మ రంధ్రమునకు అధోముఖముగ సహస్ర దళములతో వికసించియున్న పద్మము. సహస్రార కమల కర్ణిక యందు ప్రకృతి పురుషుల సమైక్య స్థితి యగు పరబిందువు చుట్టును మాయ గలదు. ఆత్మజ్ఞానమును సాధించిన పరమ హంసలు మాత్రమే పొందగలిగిన స్థానమిది. దీనిని శైవులు శివస్థానమనియు, వైష్ణవులు పరమ పురుష స్థానమనియు, ఇతరులు హరిహర స్థానమనియు, దేవీభక్తులు దేవీస్థానమనియు చెప్పుదురు.
ఈస్థానమునెరిగిన నరునకు పునర్జన్మ లేదు.GODDESS SRI RAJARAJESWARI DEVI SLOKAM IN TELUGU


SRI RAJARAJESWARI DEVI SLOKAM - 

श्री राजराजेश्वरी देवी स्लोकम - 

శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ

Hey charu smitha Chandra bimba vadana! Hreemkara mantrojwala!
Sri chakra sthitha bindu Madhya nilayaa! Sri Raja Rajeswari!
Ya chintamani geha mandalaru varya, shodasee! Srikala!
Sri Chichchakthi vatanchum golcheda sivasri! Sreekari! Sankaree!
Sree matha prasanna vadana sri Raja Rajeswari
Vishnu Brahma mahendra sevithaa padaa visweswaree
Sambhavee kaarunyaamrutha vaahinee rasamayee kaivalya
Samdhayinee, Durgam bhanu koti moorthi Sahitha Sri Raja Rajeswari


हेचारु स्मित चन्द्र बिम्ब वदना ! ह्रींकार मन्त्रोज्वला !
श्री चक्र स्थित बिंदु मध्य निलया ! श्री राज राजेश्वरी !
या चिंतामणि गेह मन्दलरु वार्या, शोडसी ! श्रीकला !
श्री चिच्चक्ति वटंचुम गोल्चेद शिवश्रि ! श्रीकरी ! शांकरी !
श्री माता प्रसन्न वदना श्री राज राजेश्वरी
विष्णु ब्रह्म महेंद्र सेविता पदा विश्वेश्वरी
शाम्भवी कारुन्याम्रुत वाहिनी रसमयी कैवल्य
सम्धायिनी, दुर्गां भानु कोटिमूर्ति सहिता श्री राज राजेश्वरी

హే చారు స్మిత చంద్ర బింబ వదనా ! హ్రీంకార మంత్రోజ్వలా !
శ్రీ చక్ర స్థిత బిందు మధ్య నిలయా ! శ్రీ రాజ రాజేశ్వరీ !
య చింతామణి గెహ మందలరు వార్యా , షోడశీ ! శ్రీకలా !
శ్రీ చిచ్ఛక్తి వటంచుం గొల్చెద శివశ్రీ ! శ్రీకరీ ! శాంకరీ !
శ్రీ మాత ప్రసన్న వదనా శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ
విష్ణు బ్రహ్మ మహేంద్ర సేవితా పదా విశ్వేశ్వరీ
శాంభవీ కారుణ్యామృత వాహినీ రసమయీ కైవల్య
సంధాయినీ, దుర్గం భాను కోటి మూర్తి సహితా శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ

Gayatri Dhyanam - Goddess Gayathri Prayer in Telugu


GAYATRI DHYANAM-गायत्रि ध्यानं-

గాయత్రి ధ్యానం

Gayatri Dhyanam
Muktaavidru mahema neela dhavalachchayai rmukhaisteknai
Rmuktaaminduni daddharatna makutaam tatvaardha varnaatmikaam
Gaayatreem varadaa bhayaankusha kashaasshubhram kapaalam gadaam
Samkham chakramadaaravinda yugalam hastairvahanteem bhaje

गायत्रि ध्यानं
मुक्ताविद्रु महेम नील धवळच्छायै र्मुखैस्तेक्णै
र्मुक्तामिंदुनि दद्धरत्न मकुटां तत्वार्ध वर्णात्मिकां
गायत्रीं वरदा भयांकुश कशाश्शुभ्रं कपालं गदां
शंखं चक्रमदारविंद युगळं हस्तैर्वहंतीं भजे

గాయత్రి ధ్యానం
ముక్తావిద్రు మహేమ నీల ధవళచ్ఛాయై ర్ముఖైస్తేక్ణే
ర్ముక్తామిందుని దద్ధరత్నమకుటాం తత్వార్ధ వర్ణాత్మికాం
గాయత్రీం వరదా భయాంకుశ కశాశ్శుభ్రం కపాలం గదాం
శంఖం చక్రమదారవింద యుగళం హస్తైర్వహన్తీం భజే

loading...