ఈ బ్లాగ్ లో పోస్ట చేయబడిన అన్నీ రకాల వంటలు, టిప్స్ సలహాలు కేవలం ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కొసమే వాటిని ఉపయోగించే ముందు వాటికి సంబందించిన వారి మరియు డాక్టర్ సలహా తీసుకొని ఉపయోగించ మనవి.

Search This Blog

TWW FOLLOWERS

SUPER GREAT INDIAN JOKE

మనవాడు తక్కువేంగాదు! జోక్*
ఒక విమానంలో అమెరికన్, రష్యన్, ఇండియన్ ప్రయాణం చేస్తున్నారు. కాసేపటి తర్వాత అమెరికన్ బయటకు చూసి "బ్బ...బ్బ...బ్బ...బ్బ..." అన్నాడు.
"ఏమైందిరా...? అడిగారు రష్యన్, ఇండియన్.
"మా దేశం వచ్చింది, మా దేశంలో ఓడలు భూమికి అట్టడుగు పొరల్ని తాకుతూ పోతాయి..." అన్నాడు అమెరికన్.
"ఓడలు భూమిని తాకితే కూలిపోతాయి కదా...! అన్నారు మిగతా ఇద్దరూ ఆశ్చర్యంగా.
"కూలిపోకుండా రెండంగుళాల పైన పోతుంటాయి..." అన్నాడు.
కాసేపటి తర్వాత రష్యన్ బయటకు చూసి "వ్వ...వ్వ...వ్వ...వ్వా..."అన్నాడు.
"నీకేమైంది...?" అన్నారు మిగతా ఇద్దరూ.
"మా దేశం వచ్చింది. మా దేశంలో విమానాలు ఆకాశాన్ని తాకుతూ పోతాయి..." అన్నాడు.
"విమానం ఆకాశాన్ని తాకితే బ్రద్దలైపోదూ...?" అడిగాడు ఇండియన్.
"అంటే రెండంగుళాల కిందనుంచిపోతుందిలే..." అన్నాడు.
కాసేపటి తర్వాత ఇండియన్ బయటకు చూసి "హి...హి...హి...హీ...!" అన్నాడు.
"ఏమైంది...? అడిగారు రష్యన్, అమెరికన్.
"మా దేశం వచ్చింది. మా దేశం వాళ్ళు అన్నాన్ని ముక్కుతో తింటారు..." అన్నాడు.
"అదెలా...? ముక్కుతో తినడం అసాధ్యం..." అన్నారా ఇద్దరూ.
"అంటే... ముక్కుకి అంగుళం క్రింద తింటారులే..." చెప్పాడు ఇండియన్.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...