loading...

ఈ బ్లాగ్ లో పోస్ట చేయబడిన అన్నీ రకాల వంటలు, టిప్స్ సలహాలు కేవలం ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కొసమే వాటిని ఉపయోగించే ముందు వాటికి సంబందించిన వారి మరియు డాక్టర్ సలహా తీసుకొని ఉపయోగించ మనవి.

Search This Blog

TWW FOLLOWERS

LORD HANUMAN PRAYERS IN TELUGU - PANCHA MUKHA HANUMADH ASTOTHARA SATHA NAMA STHOTRAM


పంచముఖ హనుమద్ అష్టోత్తర శతనామ స్త్రోత్రం

శృణు మైత్రేయః మంత్రజ్ఞః అషోత్తరశతసంజ్ఞకః
నామ్నా హనుమతత్మైవ స్తోత్బణాం శోకనాశనమ్
పూర్వం శివేన పార్వత్యా కధితం పాపనాశనం 
గోపా దోప్యతరం చైవ సర్వేప్పిత ఫలప్రదమ్

ఋషి సదాశివః ప్రోకో ఛందో నుపు బుదాహృతః
హనూమన్ దేవతాప్రోక్లో హ్రం బీజమితి చ స్మృతః
ప్రీం శక్తిరూం కీలకంచ ప్రసాదే చవినియోగః
వందేవాయతనూభవంసుచరితం వందే

జగద్రూపిణం వందే వజ్రతనుం సురారిదళనం
వందేదయాసాగరం వందే పంచముఖం
సుకుండలధరం వందేకపీనాం పతిం వందే
సూర్యసుతాసఖం ప్రియఫలం వందే హనూమత్రభుం

హనూమాన్ స్థిరకీర్తిశ్ర తృణీకృత జగత్తయ
సురపూజ్య స్ఫురశ్రేషాళ్ల సర్వాధీశ సుఖప్రదః
జ్ఞానప్రదో జ్ఞానగమ్యో విజ్ఞానీ విశ్వ వందితః
వజ్రదేహో రుద్రమూర్తీ దద్ద లంకావరప్రద

ఇంద్రజిద్ధయకర్తా చరావణస్యభయంకరః
కుంభకర్ణస్యభయదోరమాదాసో కపీశ్వరః
లక్షణానందకరో దేవో కపిసైన్యస్య రక్షకః
సుగ్రీవ సచివో మంత్రీపర్వతోత్పాటనో ప్రభుః

ఆజన్మబ్రహ్యచాలీ చ గంభీరధ్వని భీతిదః
సర్వేశః జ్వరహాలీ చ గ్రహకూట వినాశకః
ధాకినీ ధ్వంసక స్సర్వభూతప్రేత విదారణ
విషహరాచ నిత్య స్సర్వ లోకనాథః

భగవాన్కుండలీదండీస్వర్ణయజ్జోపవీతధృత్
అగ్నిగర్ధస్వర్ణకాంతిః ద్విభుజస్తు కృతాంజలి
బ్రహ్మాస్త్రవారణ శ్శాంతో బ్రహ్మడ్యోబ్రహ్మరూపధృత్
శత్రుహనా కార్యదక్షో లలాటాక్లో పరేశ్వరః

లంకోద్దీపో మహాకాయఃరణశూరో మితప్రభః
వాయువేగీ మనోవేగీ గరుడస్యనమోజవే
మహాత్మా విష్ణుభక్తళ్ల భక్తాభీష్టఫలప్రదః
సంజీవినీ సమాహరా సచిదానంద విగ్రహః

త్రిమూర్తీ పుండరీకాక్లో విశ్వజిద్విశ్వభావనః
విశ్వహరా విశ్వకర్తా భవ దుఃఖైక భేషజ
వహ్ని తేజో మహాశాంతో చంద్రస్య సదృశో భవః
సేతుకర్తా కార్యదక్షోభక్తపోషణ తత్పరః

మహయోగీ మహాదైర్యో మహాబలపరాక్రమః
అక్షహంతా రాక్షసఘ్నాధూమ్రాక్షవధకృన్మునే
గ్రస్తసూర్యోశాస్త్రవేత్తా వాయుపుత్రః ప్రతాపవాన్
తపస్వీధర్మనిరతో కాలనేమి వధోద్యమః

loading...