ఈ బ్లాగ్ లో పోస్ట చేయబడిన అన్నీ రకాల వంటలు, టిప్స్ సలహాలు కేవలం ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కొసమే వాటిని ఉపయోగించే ముందు వాటికి సంబందించిన వారి మరియు డాక్టర్ సలహా తీసుకొని ఉపయోగించ మనవి.

Search This Blog

TWW FOLLOWERS

PANCHAMUKHA ANJANEYA STHOTRAM IN TELUGU


పంచముఖ ఆంజనేయ స్తోత్రం 
=======================
పంచ వక్త్రం ,మహాభీమం ,కపి యూద సమన్వితం ।
బహుభిర్దశ భిర్యుక్తం ,సర్వ కామార్ధ సిద్ధిదం ॥

పూర్వంతు ,వానర వక్త్రం ,కోటి సూర్య సమ ప్రభం ।
దంస్త్రా కరాల వదనం భ్రుకుటీ కుటి లేక్షణం .॥

అస్త్వైవ దక్షిణ వక్త్రం ,నారసింహం ,మహాద్భుతం ।
అత్యుగ్ర తేజో వపుషం ,భీషణం ,భయ నాశనం ॥

పశ్చిమే ,గారుడ వక్త్రం ,వక్ర తుండం ,మహాబలం ।
సర్వ నాగ ప్రశమనం ,సర్వ భూతాది కృంతనం ॥

ఉత్తరే సూకర వక్త్రం ,కృష్ణ దీప్త నభో మయం ।
పాతాలే సిద్ధ భేతాళ ,జ్వర రోగాది కృంతనం ॥

ఊర్ధ్వం హయాననం ,ఘోరం ,దాన వాన్తకరం ,పరం ।
యేన వక్త్రేనా విప్రేంద్ర తాట కాయా ,మహా హవె ॥

భావం :--
.పంచముఖ ఆంజ నేయుడు సర్వ సిద్ధి ప్రదాత .తూర్పు ముఖం’ వానర ముఖం”
.కోటి సూర్యుల కాంతితో ,భీకరమైన కోరలతో ,భ్రుకుటి ముడిచి కని పిస్తుంది
.దక్షిణ ముఖం ‘నార సింహ ముఖం ”మహాద్భుతం గా ,మృత్యువును తెచ్చే
ఉగ్ర రూపం గా ,తేజో వంతం గావుంటుంది భయ నాశనం చేస్తుంది
.పశ్చిమ ముఖం ”గరుడిని ముఖం ”దీనికి వక్ర తుండం వుంటుంది .సర్పాల విషాన్ని
నాశనం చేస్తుంది .సర్వ భూతా లను అదుపు లో ఉంచుతుంది .
ఉత్తర ముఖం ”సూకర ముఖం ”.ఈ వరాహ ముఖం నల్లని కాంతి తోవుంటుంది
,భేతాళ ప్రయోగాల్ని ,జ్వరం మొదలైన రోగాల్ని నాశనం చేస్తుంది .
పై ముఖం ”హయ ముఖం ‘.ఇది మోక్షాన్ని ఇస్తుంది .

--> ఇలాంటి మహా మహిమాన్విత మైన అయిదు ముఖాలకు చెందిన;
బీజాక్షరాలతో కూడిన మంత్రాలను భక్తితో జపిస్తే ,కోరిన కోరిక తీరు తుంది .

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...